Matematické funkcie v Power Apps

Matematické funkcie v Power Apps
Matematické funkcie patria medzi vôbec najpoužívanejšie funkcie v Power Apps. Našťastie sú to tiež niektoré z najjednoduchších funkcií, ktoré sa dajú ľahko naučiť. Matematika v Power Apps má veľa spoločného s Microsoft Excel. Mnohé zo základných funkcií ako SUM a COUNT sú úplne rovnaké. V tomto článku uvediem všetky bežne používané matematické funkcie Power Apps a ukážem príklady ich použitia.

Matematické a štatistické funkcie v Power Apps

Funkcia Abs v Power Apps

Účel

Vráti absolútnu nezápornú hodnotu čísla (bez znamienka). Záporné číslo sa stáva kladným, kladné číslo zostáva kladné.

Syntax

Abs( číslo )

Argumenty

číslo – povinné; číselná hodnota, z ktorej sa má vrátiť kladný ekvivalent

Príklady

Abs(-55)  //Výsledok: 55
Abs(7)    //Výsledok: 7
Abs(0)    //Výsledok: 0

Funkcia Mod v Power Apps

Účel

Vráti zvyšok po delení; výsledok má to isté znamienko ako deliteľ

Syntax

Mod( číslo; deliteľ )

Argumenty

číslo – povinné; číselná hodnota na delenie
deliteľ – povinné; číslo na delenie iného čísla

Príklady

Mod(10; 3)   //Výsledok: 1
Mod(10; 7)   //Výsledok: 3
Mod(10; 5)   //Výsledok: 0

Funkcia Power (mocnina) v Power Apps

Účel

vráti mocninu čísla; tejto funkcii zodpovedá operátor ^

Syntax

Power( základ; exponent )

Argumenty

základ – povinné; mocnenec na umocnenie (základné číslo, ktoré sa má zvýšiť)
exponent – povinné; exponent, na ktorý je mocnenec umocnený (o ktorý sa má zvýšiť základné číslo)

Príklady

Power(10; 2)  //Výsledok: 100   (10*10)
Power(10; 3)  //Výsledok: 1000  (10*10*10)
Power(5; 3)   //Výsledok: 125   (5 * 5 * 5)

Funkcia Sqrt (odmocnina) v Power Apps

Účel

vráti druhú odmocninu čísla (číslo, ktoré sa po vynásobení tým istým číslom rovná argumentu)

Syntax

Sqrt( číslo )

Argumenty

číslo – povinné; číselná hodnota na získanie druhej odmocniny

Príklady

Sqrt(4)   //Výsledok: 2
Sqrt(16)  //Výsledok: 4
Sqrt(1)   //Výsledok: 1

Funkcia Sum v Power Apps

Účel

vypočíta súčet argumentov

Syntax

Sum( číslo1; [ číslo2; ...] )

Argumenty

číslo – povinné; číselné hodnoty, ktoré sa majú spracovať

Príklady

Sum(1; 2; 3; 4; 5)            //Výsledok: 15
Sum([1; 2; 3; 4; 5]; Value)   //Výsledok: 15

Funkcia Average (priemer) v Power Apps

Účel

vypočíta aritmetický priemer svojich argumentov

Syntax

Average( zdroj; výraz )

Argumenty

zdroj – povinné; tabuľka čísel, z ktorej sa získa priemer
výraz 
– povinné; vzorec vyhodnotený pre každý riadok tabuľky; vo vzorci môžete použiť stĺpce tabuľky

Príklady

Average([1; 2; 3; 4; 5]; Value)    //Výsledok: 3
Average([3; 4; 6; 9]; Value)       //Výsledok: 5,5

Funkcia Count (počet) v Power Apps

Účel

spočíta v tabuľke s jedným stĺpcom záznamy, ktoré obsahujú číslo

Syntax

Count( zdroj )

Argumenty

zdroj – povinné; jednostĺpcová tabuľka čísel, ktoré sa majú spočítať

Príklady

Count([2; 4; 6])                   //Výsledok: 3
Count([2; 4; 6; 8 ])               //Výsledok: 4
Count([2; 4; 6; 8; Blank() ])      //Výsledok: 4

Funkcie počítania v Power Apps - CountA, CountIf a CountRows

Účel

- funkcia CountA spočíta v tabuľke s jedným stĺpcom záznamy, ktoré nie sú prázdne. Táto funkcia zahŕňa do výsledného počtu aj prázdny text ("").

- funkcia CountIf spočíta v tabuľke záznamy, ktoré majú pre logický vzorec hodnotu true. Vzorec môže odkazovať na stĺpce tabuľky.

- funkcia CountRows spočíta v tabuľke počet záznamov.

Každá z týchto funkcií vráti číslo.

Syntax

CountA( zdroj )
CountIf( zdroj; podmienka )
CountRows( zdroj )

Argumenty

zdroj – povinné; stĺpec so záznamami, ktoré sa majú spočítať
podmienka – povinné; vzorec, ktorý sa má vyhodnotiť pre každý záznam tabuľky; spočítajú sa záznamy, ktoré pre tento vzorec vracajú hodnotu true; vzorec môže odkazovať na stĺpce tabuľky

Príklady

CountA([2; 4; 6])                                        //Výsledok: 3
CountA(["A"; "B"; "C"; "D"; ""])                         //Výsledok: 5
CountIf(["A"; "B"; "A"; "A"; "B"]; Value="A")            //Výsledok: 3
CountIf(["A"; "B"; "A"; "A"; "B"]; Value="B")            //Výsledok: 2
CountRows(Table({Value:"A"}; {Value:"B"}; {Value:"C"}))  //Výsledok: 3

Funkcie Max a Min v Power Apps

Účel

vráti maximálnu (minimálnu) hodnotu z tabuľky čísel

Syntax

Max( zdroj; výraz )
Min( zdroj; výraz )

Argumenty

zdroj – povinné; tabuľka čísel, z ktorej sa dá získať maximum alebo minimum
výraz 
– povinné; vzorec vyhodnotený pre každý riadok tabuľky, ktorý poskytuje množinu čísel pre výpočet maximálnej (minimálnej) hodnoty

Príklady

Max([2; 4; 6]; Value)             //Výsledok: 6
Max([2; -2; 10; -15]; Value)      //Výsledok: 10
Min([2; -2; 10; -15]; Value)      //Výsledok: -15

Funkcie zaokrúhľovania v Power Apps - Round, RoundDown a RoundUp

Účel

zaokrúhlia číslo na zadaný počet desatinných miest
- funkcia Round zaokrúhli nahor, ak je nasledujúce číslo 5 alebo vyššie; ak nie je, zaokrúhli číslo nadol
- funkcia RoundDown vždy zaokrúhli nadol na predchádzajúce nižšie číslo, smerom k nule
- funkcia RoundUp vždy zaokrúhli nahor na nasledujúce vyššie číslo, smerom od nuly

Syntax

Round( číslo; NumDigits )
RoundDown( číslo; NumDigits )
RoundUp( číslo; NumDigits )

Argumenty

číslo – povinné; číslo na zaokrúhlenie
NumDigits
– povinné; počet desatinných miest v zaokrúhlenom čísle

Príklady

Round( 3,2; 0 )          //Výsledok: 3
Round( 5,75; 1 )         //Výsledok: 5,8
RoundDown( 5,75; 0 )     //Výsledok: 5
RoundUp( 5,33; 0 )       //Výsledok: 6

Funkcie Int a Trunc v Power Apps

Účel

funkcie Int a Trunc zaokrúhlia číslo na celé číslo (celé číslo bez desatinnej čiarky)
- funkcia Int zaokrúhli nadol na najbližšie celé číslo
- funkcia Trunc skráti číslo iba na celočíselnú časť odstránením akejkoľvek desatinnej časti

Rozdiel medzi funkciami Int a Trunc je v manipulácii so zápornými číslami. Napríklad pre argument -4.3 vráti funkcia Int celé číslo ďalej od nuly:-5, zatiaľ čo funkcia Trunc vráti celé číslo bližšie k nule:-4Int vráti hodnoty, ktoré sú jedinečné medzi piatimi funkciami zaokrúhľovania, pričom Trunc vráti rovnaké hodnoty ako RoundDown.

Syntax

Int( číslo )
Trunc( číslo )

Argumenty

číslo – povinné

Príklady

Int( 5,89 )          //Výsledok: 5
Int( -5,89 )         //Výsledok: -6
Trunc( 5,89 )        //Výsledok: 5
Trunc( -5,89 )       //Výsledok: -5

Funkcie generovania náhodných čísel v Power Apps - Rand a RandBetween

Účel

- funkcia Rand vráti pseudonáhodné číslo väčšie alebo rovné 0, ale menšie ako 1
- funkcia RandBetween vráti pseudonáhodné číslo v zadanom rozsahu

Funkcia sa nanovo vyhodnotí, ak je súčasťou vzorca, v ktorom sa zmenila aj nejaká iná hodnota.

Syntax

Rand()
RandBetween( čísloMin; čísloMax)

Príklady

Rand()                //Výsledok napríklad: 0,45845069
Rand()                //Výsledok napríklad: 0,02163421
RandBetween(4; 9)     //Výsledok napríklad: 7
RandBetween(4; 9)     //Výsledok napríklad: 5

Funkcia Pi v Power Apps

Účel

Vráti matematickú konštantu Pi ( π )

Syntax

Pi()

Príklady

Pi()  //Výsledok: 3,14159265359

Power Platform
najlepšie online kurzy:

Najlepší online kurz Power Apps - moja prvá appka je zameraný priamo na tvorbu mobilných aplikácií v cloudovom prostredí Microsoft 365. Dozviete sa, ako rýchlo appku vytvoriť, ako všetko potrebné nastaviť a čo znamenajú jednotlivé možnosti vrátane ich použitia.
najlepší online kurz
  • doživotný prístup
  • bez obmedzení
  • appky z praxe
Ďalší skvelý online kurz Power Automate - faktúra s By Square kódom vás rýchlo naučí tvoriť automatizované postupy v cloude na vaše každodenné opakujúce sa rutinné úlohy a činnosti. Veľmi rýchlo pochopíte prepojenie a možnosti aplikácií v skupine Power Platform.
skvelý online kurz
  • riešenia z praxe
  • doživotný prístup
  • skúsený lektor

Páčil sa vám tento článok alebo máte otázku?

Ak sa vám článok páčil, ohodnoťte ho v úvodnej (hornej) časti. Ak máte nejaké otázky k matematickým funkciám v Power Apps, napíšte nám.
#PowerAppsSK   #SoftverNaMieru   #PowerApps

Máte pre nás nový projekt?

Power Apps najlepší kurz:

moja prvá appka

Power Apps je úžasná cloudová služba v prostredí Microsoft 365, kde vás veľmi rýchlo naučíme vytvárať jednoducho skvelé, moderné firemné aplikácie bez nutnosti programovania, iba klikaním myškou a/alebo písaním vzorcov podobným spôsobom ako v Exceli. Vaše mobilné aplikácie budú rovnako fungovať na počítačoch, tabletoch aj smartfónoch a na operačných systémoch Windows, iOS alebo Android.

Žiadne zbytočné akademické koncepty a poučky, len praktické lekcie zo skutočnej praxe a tvorby mobilných aplikácií pre klientov.

Power Automate skvelý kurz:

faktúra s By Square kódom

Power Automate je rovnako skvelá cloudová služba (ako Power Apps) v prostredí Microsoft 365 - Power Platform, kde vás veľmi rýchlo naučíme vytvárať automatizované postupy (procesy, toky) jednoduchým klikaním myškou (vyžadujúce iba minimálne písanie vzorcov) a využívanie stoviek predpripravených konektorov, ktoré umožňujú ľahko automatizovať opakujúce sa firemné (podnikové) úlohy.